การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

208 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 0-5324-1018

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

208/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน

ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 0-5326-1257-8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง

93 ม.10

ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทร. 0-5333-0048

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ออน

119/1 ม.7

ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

โทร. 0-5385-9472

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี

99 ม.5

ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร. 0-5332-5614

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

137 ถ.ลำพูน-ป่าซาง

ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

โทร. 0-5353-5116-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทา

7/6 ม.3

ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140

โทร. 0-5354-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง

222 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ

ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทร. 0-5352-1997-8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนครเจดีย์

56 ม.7

ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทร. 0-5355-5381

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง

333 ม.17 ถ.ลำพูน-ลี้

ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร. 0-5355-0667

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงหนองล่อง

323 ม.1

ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

โทร. 0-5350-4800

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้

105/3 ม.6

ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

โทร. 0-5357-0282

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งหัวช้าง

257 ม.3

ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160

โทร. 0-5397-5154

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแม่ตืน

544 ม.11

ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

โทร. 0-5350-9335

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านธิ

153 ม.15

ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

โทร. 0-5398-5981

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง

405 ม.1

ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร. 0-5425-0009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลพิชัย-บ้านเสด็จ

ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงราย

ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

โทร. 0-5433-5245

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เมาะ

141 ม.8

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

โทร. 0-5426-6127

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแจ้ห่ม

207 ม.4

ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทร. 0-5436-9771

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังเหนือ

5 ม.4

ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

โทร. 0-5427-9106

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองปาน

100 ม.4

ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

โทร. 0-5427-6093

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภองาว

38/1 ม.5 ถ.ภาณุรังษี

ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

โทร. 0-5432-9481

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

73 ถ.ราชเดชดำรง

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทร. 0-5371-1399

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลห้วยสัก

297 ม.27 ถ.เชียงราย-เทิง

ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทร. 0-5367-8137

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงชัย

334 ม.6

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โทร. 0-5376-9227

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

222 ม.12

ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

โทร. 0-5395-3237

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล

361 ม.4 ถ.พหลโยธิน

ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

286/3 ม.1 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย

ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทร. 0-5369-5011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนยวม

18 ม.2

ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

โทร. 0-5369-1114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง

255/33 ม.1

ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร. 0-5368-3116-8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาน้อย

287/2 ม.1

ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

โทร. 0-5368-9250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสบเมย

348 ม.5

ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาย

334 ม.8

ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

โทร. 0-53064-319

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปางมะผ้า

213/1 ม.1

ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

โทร. 0-5361-7119

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกัลยาณิวัฒนา

184 ม.4

ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130

โทร. 081-960-7818

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

159 ม.1

ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

โทร. 0-5444-9525

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ใจ

219 ม.1

ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

โทร. 0-5449-9027

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูกามยาว

109 ม.16

ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

โทร. 0-5442-2414

การไฟฟ้าตำบลแม่กา

ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ

118 ม.1

ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

โทร. 0-5445-4149

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูซาง

64 ม.9

ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุน

189 ม.1

ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

โทร. 0-5445-9231

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปง

149 ม.3

ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140

โทร. 0-5449-7223

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงม่วน

103 ม.10

ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

โทร. 0-5449-5097

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้

212 ม.4

ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

โทร. 0-5449-1008

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง

343 ม.4

ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทร. 0-5345-3260

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยปราการ

35 ม.1

ต.ปงดำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

โทร. 0-5345-7018

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อาย

241 ม.1

ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

โทร. 0-5345-9003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

226 ม.8

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทร. 0-5373-1714

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จัน

51 ม.5

ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

โทร. 0-5377-1789

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเทอดไทย

230 ม.1

ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

โทร. 0-5373-0282

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยหลวง

50 ม.10

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

โทร. 0-5379-0113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแม่สลองนอก

595 ม.1

ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสน

546 ม.2 ถ.หนองมูด

ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

โทร. 0-5377-7113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวง

239 ม.9

ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

โทร. 0-5376-3011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดอยตุง

ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

โทร. 0-5376-3077

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง

432 ม.10 ถ.อ้อมอำเภอ

ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทร. 0-5335-5420

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่วาง

519 ม.4

ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง

140 ม.12 ถ.เทิง-เชียงของ

ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

โทร. 0-5379-6118

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนตาล

27/5 ม.2

ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

โทร. 0-5379-7699

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพญาเม็งราย

114 ม.18

ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

โทร. 0-5379-9069

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ

9 ม.7

ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทร. 0-5379-1433

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น

149 ม.1

ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

โทร. 0-5360-8208

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย

151 ม.4 ถ.สันทราย-พร้าว

ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทร. 0-5349-3008

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าว

304 ม.4 ถ.พร้าว-ปิงโค้ง

ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

โทร. 0-5347-4332

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม

71/6 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง

ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 0-5329-9083

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเมิง

129 ม.2

ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

โทร. 0-5348-7123

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงดาว

429 ม.1

ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

โทร. 0-5304-6983

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแหง

140 ม.3

ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

โทร. 0-5347-7009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง

162 ม.3 ถ.โชตนา

ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

โทร. 0-5347-1720

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลป่าแป๋

26/1 ม.2

ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

โทร. 0-5347-1720

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา

408 ม.4 ถ.เกาะคา-เสริมงาม

ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทร. 0-5428-2260

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสริมงาม

83 ม.11

ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โทร. 0-5428-6067

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสบปราบ

149 ม.5

ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

โทร. 0-5429-6136

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน

190 ม.3

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

โทร. 0-5429-1643

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่พริก

256/1 ม.1

ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180

โทร. 0-5429-9102

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทะ

111 ม.5 ถ.แม่ทะ-บ้านฟ่อน

ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทร. 0-5428-9283

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร

167 ม.6

ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทร. 0-5426-9317

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง

33 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด

ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทร. 0-5334-1226

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยหล่อ

88 ม.17

ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

โทร. 0-5336-9013

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แจ่ม

129/1 ม.3

ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

โทร. 0-5348-5025

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด

555 ม.10

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

โทร. 0-5346-1164

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบ่อหลวง

77 ม.8

ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

โทร. 0-5393-9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยเต่า

81 ม.1

ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

โทร. 0-5336-6203

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออมก๋อย

198 ถ.เจริญทัศนา

ต.อมก่อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

โทร. 0-5346-7071

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2

ชั้น1,2

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5389-6020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด

237 ม.12

ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร. 0-5310-4840

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

197 ม.8

ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทร. 0-5344-1520

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน

472 ม.1 ซ.สุขาภิบาล45

ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร. 0-5372-1514

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าแดด

81 ม.18

ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

โทร. 0-5318-6373

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า

398 ม.14

ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร. 0-5395-2-353

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว

44197 ม.9

ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

โทร. 0-5372-9667

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สรวย

44 ม.7

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

โทร. 0-5378-6106

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

350/9 ม.7 ถ.มิตรภาพ

ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5524-1960

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

280 ถ.พุทธบูชา

ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5525-2038

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมพิราม

199 ม.1

ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

โทร. 0-5536-9049

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลวงฆ้อง

519/1 ม.8

ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

โทร. 0-5536-6100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทย

165 ม.4

ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

โทร. 0-5538-9008

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาติตระการ

487 ม.5

ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

โทร. 0-5538-1043

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านแยง

435 ม.1

ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

โทร. 0-5599-1039

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังทอง

149 ม.5 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก

ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

โทร. 0-5531-1034

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลหนองพระ

98 ม.3

ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

โทร. 0-5529-4196

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านทรัพย์ไพรวัลย์

505 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก

ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

โทร. 0-5529-3187

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเนินมะปราง

401 ม.2

ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

โทร. 0-5539-9079

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระกำ

11 ม.1 ถ.บางระกำ-ปลักแรด

ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

โทร. 0-5537-1251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านทุ่งอ้ายโห้

351 ม.1

ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

โทร. 0-5598-2026

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางกระทุ่ม

111 ม.11

ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

โทร. 0-5529-6250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านใหม่

443 ม.1

ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5528-6217

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดโบสถ์

156/1 ม.4

ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

โทร. 0-5529-1556

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

44441 ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง

ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

โทร. 0-5564-5567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรีมาศ

59 ม.16

ต.ตะโหนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

โทร. 0-5569-5196

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านด่านลานหอย

190/3 ม.1

ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140

โทร. 0-5568-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสำโรง

19/4 ม.1

ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120

โทร. 0-5568-1442

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกงไกรลาศ

143 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์

ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

โทร. 0-5565-7380

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก

3 ถ.จอมพล

ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

โทร. 0-5551-4235

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอวังเจ้า

656/20 ม.1

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000

โทร. 0-5555-6099

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลวังประจบ

174/2 ม.1

ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

โทร. 0-5589-1555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาก

80/2 ม.5 ถ.พหลโยธิน

ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

โทร. 0-5559-1003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามเงา

373/5 ม.4

ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

โทร. 0-5554-9332

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

343 ถ.เทศา2

ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 0-5571-1181

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสัมพีนคร

98/2 ม.4

ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 0-5570-1013

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย

34/5 ม.8

ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

โทร. 0-5576-1399

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลานกระบือ

189 ม.8

ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170

โทร. 0-5576-9006

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทรงาม

638 ม.4

ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

โทร. 0-5579-1013

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองลาน

802/5 ม.15

ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

โทร. 0-5578-6245

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปางศิลาทอง

319/2 ม.16

ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120

โทร. 0-5572-7114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

90 ถ.บึงสีไฟ

ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

โทร. 0-5661-1124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสากเหล็ก

ม.1

ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

โทร. 0-5669-9073

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

122 ม.5

ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

โทร. 0-5668-9074

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังทรายพูน

24 ม.1

ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

โทร. 0-5669-5185

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวชิรบารมี

81 ม.13 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร

ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140

โทร. 0-5666-5637

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

174 ม.1 ถ.บรมอาสน์

ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5540-9649

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองแสนขัน

3 ม.12

ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

โทร. 0-5541-8227

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าปลา

191 ม.8

ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

โทร. 0-5540-6048

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล

531/29 ถ.อินใจดี

ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร. 0-5543-1044

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตรอน

76/38 ม.2

ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

โทร. 0-5582-5855

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิชัย

71/6 ม.1

ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

โทร. 0-5545-6443

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำปาด

356 ม.4 ถ.เพชราณุลักษณ์

ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110

โทร. 0-5548-1124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโคก

175 ม.5

ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180

โทร. 0-5548-6297

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฟากท่า

213/1 ม.9

ต.สองขอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

โทร. 0-5548-9128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

189 ม.8

ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทร. 0-5465-3203

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเม่น

149 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล

ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

โทร. 0-5454-2007

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลอง

122/2 ม.4 ซ.สุขาภิบาล2

ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150

โทร. 0-5458-1259

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอง

396 ม.7

ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

โทร. 0-5459-1765

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร้องกวาง

377 ม.6

ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

โทร. 0-5459-7305

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองม่วงไข่

106/4 ม.1 ถ.รพช.

ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

โทร. 0-5463-5768

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด่นชัย

ม.1 ซ.สุขาภิบาล6 ถ.ยันตรกิจโกศล

ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

โทร. 0-5464-0719

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังชิ้น

333/2 ม.1 ถ.สุขาภิบาล3

ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

โทร. 0-5458-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน

82/15 ถ.มหายศ

ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

โทร. 0-54710-142

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จริม

220 ม.4 ถ.น่าน-แม่จริม

ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170

โทร. 0-5476-9042

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหลวง

108 ม.1 ถ.น่าน-พะเยา

ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190

โทร. 0-5476-1064

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันติสุข

132 ม.3

ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55180

โทร. 0-5476-7057

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสา

53/1 ม.3 ถ.เทศบาล2

ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

โทร. 0-5478-1814

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาน้อย

196 ม.1 ถ.เจ้าฟ้า

ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150

โทร. 0-5478-9111

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหมื่น

20 ม.1

ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

โทร. 0-5478-7092

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว

291/1 ม.3 ถ.แสงจันทร์

ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

โทร. 0-5479-1248

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าวังผา

27 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง

ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

โทร. 0-5479-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งช้าง

101 ม.2 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง

ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

โทร. 0-5479-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงกลาง

118 ม.11

ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

โทร. 0-5479-7104

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

298/2 ม.1

ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสองแคว

124/1 ม.2

ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อเกลือ

80 ม.4

ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด

63/6 ถ.ชิดวนา

ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทร. 0-5553-1166

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าสองยาง

44506 ม.2 ถ.ศรีวัฒนา

ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

โทร. 0-5558-9001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด

109 ม.9 ถ.ช้านใหม่

ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

โทร. 0-5558-5210

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพบพระ

789 ม.6 ถ.ชอโอ-ว่าเหล่

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

โทร. 0-5580-4264

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มผาง

250 ม.1 ถ.ประเวศไพรวัน

ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

โทร. 0-5556-1002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน

119 ม.3

ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

โทร. 0-5662-2464

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางมูลนาก

121 ม.5

ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

โทร. 0-5663-2003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดงเจริญ

126 ม.2

ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66120

โทร. 0-5690-5480

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพทะเล

681/1 ม.5

ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

โทร. 0-5668-1252

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงนาราง

98/2-3 ม.1

ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับคล้อ

900/10 ม.9 ถ.ชมฐีระเวช

ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150

โทร. 0-5664-1354

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก

44351 ถ.เทศบาลดำริ 3

ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทร. 0-5564-1100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีนคร

44232 ม.2

ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

โทร. 0-5565-2773

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งเสลี่ยม

333 ม.2

ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150

โทร. 0-5565-9228

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย

231 ม.2

ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

โทร. 0-5563-0270

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี

345 ม.5

ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

โทร. 0-5587-2388

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงสามัคคี

147 ม.8

ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62140

โทร. 0-5587-1661

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองขลุง

394 ม.2

ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

โทร. 0-5578-1497

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทรายทองวัฒนา

151/8 ม.1

ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190

โทร. 0-5573-2095

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

13 ถ.พหลโยธิน

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

โทร. 0-3641-1097

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

13 ถ.พหลโยธิน

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

โทร. 0-3642-2647

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าวุ้ง

123 ม.2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก

ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร. 0-3648-1319

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

924/7 ม.10 ถ.พหลโยธิน

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 0-5622-6412

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกรกพระ

62/3 ม.6

ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

โทร. 0-5629-1243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเก้าเลี้ยว

239/9 ม.1

ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

โทร. 0-5629-9243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะโก

111 ม.3

ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

โทร. 0-5624-9460

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี

202/3 ม.8

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

โทร. 0-5625-9381

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแสง

127/2 ม.17

ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

โทร. 0-5628-2126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว

599 ม.3

ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

โทร. 0-5687-6069

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย

199 ม.1

ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

โทร. 0-5638-4669

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี

61 ม.3 ถ.เอเซีย

ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

โทร. 0-5634-1225

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

44320 ม.3 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง

ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

โทร. 0-5651-3035

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทัพทัน

34/1 ม.1

ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

โทร. 0-5659-1253

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างอารมณ์

141 ม.1

ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150

โทร. 0-5659-9119

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองขาหย่าง

116/1 ม.2

ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130

โทร. 0-5659-7125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง

115 ม.8

ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

โทร. 0-5653-1995

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยคต

120/2 ม.3

ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170

โทร. 0-5651-8245

การไฟฟ้าอำเภอบ้านไร่

20/3 ม.2

ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โทร.

การไฟฟ้าตำบลเมืองการุ้ง

148 ม.4

ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก

313 ม.1

ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

โทร. 0-5653-7115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

345/6 ถ.พหลโยธิน

ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

โทร. 0-5642-1499

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรพยา

44535 ม.3

ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

โทร. 0-5649-9253

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมย์

476 ม.4

ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

โทร. 0-5642-3374

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหันคา

676 ม.3 ถ.หันคา-ท่าโบสถ์

ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

โทร. 0-5645-1861

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอเนินขาม

109 ม.8

ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

โทร. 0-5694-6309

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี

567 ม.8

ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

โทร. 0-5648-1999

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดสิงห์

16/11 ถ.ราษฎร์พิทักษ์1

ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

โทร. 0-5646-1476

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองมะโมง

115 ม.1

ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี

49/5 ม.3

ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0-3650-7075

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระจัน

31/1 ม.6

ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

โทร. 0-3659-1080

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี

115 ม.1 ถ.เอเซีย

ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0-3658-2045

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอค่ายบางระจัน

34 ม.3

ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 0-3659-7125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าช้าง

206/13 ม.6

ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร. 0-3659-5243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมบุรี

44348 ม.3

ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0-3659-9079

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

2 ถ.สนามชัย

ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 0-5672-0600

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลวังชมภู

333 ม.3

ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

โทร. 0-5677-1235

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาค้อ

173 ม.1

ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

โทร. 0-5672-8144

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน

1222 ม.12

ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

โทร. 0-5676-1340

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังโป่ง

243/3 ม.1

ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่

999/1 ม.3

ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 0-5678-1786

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี

330 ม.1

ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

โทร. 0-5656-7152

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลพุเตย

335/3 ม.3

ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180

โทร. 0-5679-7111

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงสามพัน

31 ม.3

ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

โทร. 0-5656-1597

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ

327 ม.5

ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67130

โทร. 0-5679-9646

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง

44197 ม.9 ถ.บ้านหมี่-โคกสำโรง

ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

โทร. 0-3644-1400

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสระโบสถ์

131 ม.10

ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

โทร. 0-3643-9114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่

80 ม.1

ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

โทร. 0-3662-8263

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองม่วง

44440 ม.10

ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทร. 0-3643-1496

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกเจริญ

131142 ม.12

ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250

โทร. 0-3665-1086

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก

145 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก

ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 0-5691-2122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบ้านกลาง

239 ม.6

ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 0-5691-0224

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแคมป์สน

93 ม.12 ถ.พิษณุโลกหล่มสัก

ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

โทร. 0-5675-0158

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำหนาว

114 ม.4

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

โทร. 0-5677-9049

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มเก่า

322 ม.6 ถ.หล่มสัก-เลย

ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

โทร. 0-5670-9507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลตาดกลอย

44378 ม.3

ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี

69 ถ.พหลโยธิน

ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. 0-5626-2310

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลช่องแค

6 ซ.มหาราช

ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. 0-5626-9236

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลหัวหวาย

283/2 ม.1

ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. 0-5628-0141

การไฟฟ้าอำเภอตากฟ้า

14 ม.1 ซ.นภาเขตพัฒนา ซอย 6

อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว

149 ม.11 ถ.ลาดยาว-เขาชนกัน

ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

โทร. 0-5627-1020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหนองเบน

89/95-96 ม.15

ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 0-5629-5104

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่วงก์

203 ม.7

ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

โทร. 0-5629-5104

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมตาบง

8 ม.8

ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150

โทร. 0-5629-3117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เปิน

308/1 ม.14

ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม

383 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก

ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

โทร. 0-3643-6035

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านแก่งเสือเต้น

44198 ม.1

ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

โทร. 0-3649-4200

การไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาล

632/1 ม.11 ถ.สุระนารายณ์

ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทร. 0-3646-1014

การไฟฟ้าอำเภอลำสนธิ

191 ม.11

ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

โทร. 0-3679-3567

การไฟฟ้าอำเภอท่าหลวง

599 ม.4

ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

โทร. 0-3649-7100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

123 ม.5 ถ.หนองหัวหมู

ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-2666

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

92 ถ.ศรีชมชื่น

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-2303

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ

330 ม.12

ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทร. 0-4228-1306

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำโสม

3 ม.1

ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

โทร. 0-4228-9185

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายูง

247 ม.7

ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

โทร. 0-4225-7144

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองวัวซอ

121 ม.3 ถ.หนองวัวซอ-กุดจับ

ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360

โทร. 0-4228-5832

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ

291 ม.9 ถ.บ้านโนนสำราญ

ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

โทร. 0-4229-1237

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย

244 ม.7 ถ.มิตรภาพ

ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4299-0708

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสระใคร

17 ม.1

ต.สระใคร อ.อำเภอสระใคร จ.หนองคาย 43100

โทร. 0-4241-9102

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ

100 ม.2

ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

โทร. 0-4243-1155

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่

643 ม.3 ซ.11 ถ.มิ่งเมือง

ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

โทร. 0-4245-1155

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังคม

233 ม.4

ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

โทร. 0-4244-1092

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก

47 ม.7

ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130

โทร. 0-4248-3385

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย

309 ม.20

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1366

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอรัตนวาปี

70 ม.9

ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4241-8248

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอเฝ้าไร่

143 ม.10

ต.เฝ้าไร่ อ.กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

44 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4333-8080

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำพอง

310 ม.10

ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

โทร. 0-4343-1500

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสวนกวาง

199/4-5 ม.11

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

โทร. 0-4344-9121

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุบลรัตน์

51 ม.4 ถ.เขื่อนอุบลรัตน์

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

โทร. 0-4344-6141

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน

603 ม.11

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

โทร. 0-4325-1336

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูง

307 ม.3

ต.กระนวน อ.อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 40170

โทร. 0-4321-9115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย

44/4 ถ.เสริฐศรี

ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1202

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาด้วง

206 ม.5

ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210

โทร. 0-4288-7095

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าลี่

19 ม.5

ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140

โทร. 0-4288-9218

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเรือ

65 ม.7

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

โทร. 0-4289-9008

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุง

157 ม.6 ถ.มลิวรรณ

ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทร. 0-4284-1060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูกระดึง

312 ม.8

ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

โทร. 0-4281-0646

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผาขาว

42/1 ม.8

ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240

โทร. 0-4281-8060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูหลวง

111 ม.11

ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230

โทร. 0-4287-9060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอหนองหิน

109 ม.1 ถ.มลิวรรณ

ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190

โทร. 0-4285-2307

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอเอราวัณ

497 ม.7

ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

โทร. 0-4285-3376

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคาน

99 ม.6

ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

โทร. 0-4282-1060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากชม

267 ม.1 ถ.ปากชม-หนองคาย

ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

โทร. 0-4288-1118

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย

177 ม.1 ถ.แก้วอาสา

ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

โทร. 0-4289-1319

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแห้ว

48 ม.5

ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170

โทร. 0-4289-7069

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

376 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทร. 0-4297-2188

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมาลย์

545 ม.1

ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210

โทร. 0-4276-9049

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกศรีสุพรรณ

242 ม.2

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

โทร. 0-4276-6306

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพาน

166 ม.6 ถ.ถีนานนท์

ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310

โทร. 0-4270-8169

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเต่างอย

39/1 ม.6

ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

โทร. 0-4276-1038

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนนาแก้ว

334 ม.10

ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230

โทร. 0-4270-7094

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย

261 ม.17

ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

โทร. 0-4279-9239

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรรณานิคม

201 ม.8

ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

โทร. 0-4277-9147

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดบาก

52/1 ม.1

ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

โทร. 0-4278-4029

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

3 ถ.อรัญญิกาวาส

ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทร. 0-4251-3091

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าอุเทน

20 ม.1 ถ.หลักเมือง

ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

โทร. 0-4258-1320

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหว้า

62 ม.1 ถ.วิไล

ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

โทร. 0-4259-7085

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสงคราม

36 ม.6 ถ.ศรีสงคราม-นาหว้า

ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

โทร. 0-4259-9264

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลาปาก

16/2 ม.13 ถ.ปลาปาก-หนองสี

ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทร. 0-4258-9093

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนสวรรค์

238 ม.11 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์

ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

โทร. 0-4259-5139

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม

10 ม.12 ถ.ชยางกูร

ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

โทร. 0-4254-1111

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเรณูนคร

99 ม.1 ถ.พระธาตุวิถี

ต.เรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

โทร. 0-4257-9318

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก

110 ม.7 ถ.สกลนคร-นาแก

ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130

โทร. 0-4257-1244

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังยาง

34 ม.1

ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแพง

45/1 ม.2 ถ.ราษฎร์บำรุง

ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

โทร. 0-4259-1243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาทม

207 ม.11

ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140

โทร. 0-4251-9194

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

973 ม.9 ถ.มลิวรรณ

ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

โทร. 0-4331-1001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีชมพู

248 ม.10 ถ.สุขาภิบาล4

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

โทร. 0-4339-9097

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผาม่าน

6 ม.1

ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

โทร. 0-4339-6039

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง

147 ม.5

ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

โทร. 0-4329-1250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองนาคำ

199/4 ม.1

ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

โทร. 0-4321-7165

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเวียงเก่า

205/3-4 ม.1

ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ

428 ม.1 ถ.มลิวรรณ

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

โทร. 0-4329-5027

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี

308 ม.7 ถ.คุณหญิงบุญเกื้อ

ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทร. 0-4220-2733

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีธาตุ

190 ม.3 ถ.สมศิริ

ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230

โทร. 0-4238-2448

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสะอาด

302 ม.2 ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น

ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

โทร. 0-4239-2649

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสามหมอ

122 ม.9 ถ.วาฤทธิ์

ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทร. 0-4238-7577

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแสง

139 ม.7

ต.ทับกุ้ง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340

โทร. 0-4239-6335

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

186 ม.6

ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110

โทร. 0-4291-0168

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน

295 ม.11 ถ.อุดรธานี-สกลนคร

ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

โทร. 0-4226-1193

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยวาน

12 ม.11

ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

โทร. 0-4226-5488

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งฝน

118 ม.11

ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310

โทร. 0-4226-9041

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลย์รักษ์

99 ม.1

ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130

โทร. 0-4225-8215

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอกู่แก้ว

364 ม.7

ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดร 41130

โทร. 0-4225-6193

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านดุง

469 ม.9 ถ.ศรีสุทโธ

ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1371

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน

620 ม.1 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ

ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

โทร. 0-4227-1001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวาริชภูมิ

ม.1 ถ.ผดุงวารีย์

ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

โทร. 0-4274-2496

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนิคมน้ำอูน

5 ม.7 ถ.วาริช-กุดบาก

ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270

โทร. 0-4278-5085

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวานรนิวาส

319 ม.4 ถ.นิราศทุกข์

ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

โทร. 0-4279-1173

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านม่วง

168/1 ม.2

ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47160

โทร. 0-4279-6182

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำตากล้า

ม.11

ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

โทร. 0-4279-6126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

255 ม.10 ถ.พระวอ-พระตา

ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4231-2055

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสัง

28 ม.1 ถ.เจริญศรี

ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

โทร. 0-4237-5466

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคูหา

375 ม.6 ถ.สุวรรณคูหา-นาดี

ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270

โทร. 0-4237-2119

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง

232 ม.7

ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

โทร. 0-4235-4060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง

86 ม.6

ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

โทร. 0-4235-9193

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาวัง

118 ม.1

ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170

โทร. 0-4200-4151

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

65 ม.2 ถ.มิตรภาพ

ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4327-2233

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนบท

5 ม.3 ถ.แจ้งสนิท

ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

โทร. 0-4328-6243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเปือยน้อย

180 ม.3

ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

โทร. 0-4349-4022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอบ้านแฮด

35 ม.1

ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4321-8203

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโนนศิลา

182 ม.1

ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล

87 ม.4 ถ.มิตรภาพ

ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร. 0-4341-4001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแวงน้อย

14 ม.12 ถ.ชัยภูมิ - เมืองพล

ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

โทร. 0-4349-9072

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแวงใหญ่

226 ม.3

ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

โทร. 0-4349-6057

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี

304 ม.13 ถ.แจ้งสนิท

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

โทร. 0-4328-9041

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย

179 ม.2

ต.บ้านโคก อ.กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 40160

โทร. 0-4321-6194

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง

136 ม.17 ถ.เจนจบทิศ

ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

โทร. 0-4349-1147

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

161 ม.10

ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-0954-5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากคาด

128 ม.4

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190

โทร. 0-4248-1113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรเจริญ

264 ม.4

ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180

โทร. 0-4248-7180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโซ่พิสัย

440 ม.1

ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170

โทร. 0-4248-5492

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีวิไล

110 ม.2

ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210

โทร. 0-4249-7058

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุ่งคล้า

157 ม.1

ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140

โทร. 0-4249-9035

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา

72 ม.20

ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

โทร. 0-4248-9122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงโขงหลง

ม.12

ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220

โทร. 0-4241-6206

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)

444 ม.6 ถ.มะลิวัลย์

ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4347-0215

การไฟฟ้าตำบลท่าพระ

184/5-6 ม.4

ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

โทร. 0-4347-0215

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง

324 ม.1

ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

โทร. 0-4337-7385

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระยืน

195 ม.17

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

โทร. 0-4326-6037

การไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)

230/4 4

ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทร.

การไฟฟ้าอำเภอเพ็ญ

195 ม.11

ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

โทร. 0-4227-9147

การไฟฟ้าอำเภอสร้างคอม

190

ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

โทร. 0-4211-1545

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

354 ม.13

ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร. 0-4272-1120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเจริญศิลป์

295 ม.2 ถ.เจริญศิลป์-นาบัว

ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290

โทร. 0-4270-9158

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอส่องดาว

169 ม.9 ถ.หนองหลวง-คำบิด

ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

โทร. 0-4276-4117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

195 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง

ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4528-5572

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

83 ชยางกูร 42 ถ.ชยางกูร

ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4531-6242

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาลสุม

307 ม.5 ถ.สมเด็จ

ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

โทร. 0-4539-6037

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอม่วงสามสิบ

3 ม.12 ถ.ชยางกูร

ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

โทร. 0-4548-9727

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขื่องใน

76 ม.2

ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

โทร. 0-4522-3023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบ้านกอก

139 ม.6

ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

โทร. 0-4584-5100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

228 ม.7

ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร. 0-4591-1203-6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังหิน

119/6 ม.15

ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

โทร. 0-4560-6105

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำเกลี้ยง

155 ม.5

ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

โทร. 0-4560-9180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุห์

230 ม.8

ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

โทร. 0-4560-7137

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางชุมน้อย

189 ม.7 ถ.ยางชุมน้อย-ภาษีไศล

ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

โทร. 0-4568-7114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย

677 ม.7 ถ.ศรีบุญลือ

ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

โทร. 0-4563-8292

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงบูรพ์

265 ม.6

ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220

โทร. 0-4568-9060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยทับทัน

240 ม.1

ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

โทร. 0-4569-9060

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์

133 ม.2 ถ.ขุขันธ์

ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

โทร. 0-4567-1194

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูสิงห์

ม.1

ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

โทร. 0-4567-3490

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางค์กู่

ม.4 ถ.ปรางค์กู่-ห้วยทับทัน

ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

โทร. 0-4569-7106

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราษีไศล

584 ม.2 ถ.รัฐประชา

ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

โทร. 0-4568-2526

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์

18/7 ม.8 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ

ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

โทร. 0-4565-1379

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

91 ถ.รัตนเขต

ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

โทร. 0-4571-2502

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดชุม

ม.17

ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

โทร. 0-4578-9117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำเขื่อนแก้ว

168 ม.2 ถ.แจ้งสนิท

ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

โทร. 0-4579-1260

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าติ้ว

234 ม.4 ถ.อรุณประเสริฐ

ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150

โทร. 0-4579-5070

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทรายมูล

153 ม.4 ถ.วารีราชเดช

ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170

โทร. 0-4578-7075

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทยเจริญ

129 ม.13

ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมไพร

166 ม.11

ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

โทร. 0-4359-0279

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอหนองฮี

17 ม.16

ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140

โทร. 0-4350-6112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย

129 ม.6

ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

โทร. 0-4379-9161

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอค้อวัง

176 ม.7

ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

โทร. 0-4579-7094

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม

125 ม.6 ถ.แจ้งสนิท

ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 0-4397-1306

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย

191/1-2 ม.3

ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทร. 0-4378-9254

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกดำ

612 ม.3

ต.วังแสง อ.แกคำ จ.มหาสารคาม 44190

โทร. 0-4378-7246

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

123 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง

ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

โทร. 0-4379-0362

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาเชือก

16

ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โทร. 0-4377-9445

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางสีสุราช

120 ม.9

ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210

โทร. 0-4372-9179

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวาปีปทุม

364 ม.1 ถ.นิวซีแลนด์

ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

โทร. 0-4379-8285

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดูน

134/2 ม.5

ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180

โทร. 0-4379-7113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย

100 ม.8 ถ.โกสุม-มหาสารคาม

ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

โทร. 0-4376-1652

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรบือ

45 ม.1 ถ.แจ้งสนิท

ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

โทร. 0-4377-0037

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอกุดรัง

88 ม.7

ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130

โทร. 0-4372-8214

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงยืน

99 ม.8

ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

โทร. 0-4378-1799

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชื่นชม

200 ม.10

ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160

โทร. 0-4375-1182

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

105/1 ถ.กุดยางสามัคคี

ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร. 0-4381-5948

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอดอนจาน

39 ม.7

ต.ม่วงนา อ.กิ่งอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกมลาไสย

65

ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

โทร. 0-4389-9250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่องคำ

21 ม.8

ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210

โทร. 0-4389-7010

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสหัสขันธ์

10 ม.1

ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

โทร. 0-4387-1037

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกุงศรี

120 ม.12 ถ.ห้วยเม็ก-ท่าคันโท

ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220

โทร. 0-4388-1287

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยเม็ก

ม.1

ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170

โทร. 0-4388-9112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าคันโท

ม.1

ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190

โทร. 0-4387-7112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาด

292 ม.2

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

โทร. 0-4389-1512

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอฆ้องชัย

136/1-2 ม.7

ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.กิ่งอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130

โทร. 0-4385-4200

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

308 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง

ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 0-4351-4467

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจตุรพักตรพิมาน

39 ม.13

ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

โทร. 0-4356-1077

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสมเด็จ

104 ม.10

ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 0-4350-8174

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธวัชบุรี

81 ม.2

ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร. 0-4356-9052

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสรวง

78 ม.4

ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

โทร. 0-4359-7110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลธงธานี

100/1 ม.3

ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร. 0-4363-1097

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเชียงขวัญ

55/1 ม.3

ต.บ้างเขื่อง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 0-4350-9155

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ

95 ม.6 ถ.ปัทมานนท์

ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

โทร. 0-4353-2544

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทราย

2 ม.11

ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240

โทร. 0-4359-5242

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรวิสัย

232 ม.5 ถ.ปัทมานนท์

ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

โทร. 0-4361-1391

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปทุมรัตต์

199 ม.1

ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

โทร. 0-4358-7075

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออาจสามารถ

151 ม.6 ถ.รณชัยชาญยุทธ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

โทร. 0-4359-9304

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

106 ถ.เมืองใหม่

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

โทร. 0-4261-2628

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนตาล

180 ม.3 ถ.ราษฎรนิยม

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120

โทร. 0-4268-9128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนิคมคำสร้อย

ม.11 ถ.นิคมคำสร้อย-หนองสูง

ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

โทร. 0-4268-1251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหว้านใหญ่

129 ม.5

ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

โทร. 0-4269-9130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำชะอี

100 ม.12 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์

ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

โทร. 0-4269-1114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสูง

37 ม.8

ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110

โทร. 0-4263-5127

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดงหลวง

205 ม.3

ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

โทร. 0-4269-7036

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกกตูม

75 ม.4

ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

332 ม.8 ถ.ชยางกูร

ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 0-4545-1759

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวตะพาน

227 ม.1

ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

โทร. 0-4546-9066

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลืออำนาจ

47 ม.5

ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120

โทร. 0-4527-2150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนางคนิคม

198 ม.14

ต.เสนางนิคม อ.เสนางค์นิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

โทร. 0-4546-1053

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปทุมราชวงศา

305/1 ม.1

ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110

โทร. 0-4546-5161

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนา

ถ.อุปชิด

ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180

โทร. 0-4546-3112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชานุมาน

105 ม.5

ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210

โทร. 0-4546-6064

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา

548 ม.12 ถ.ทยาปัสสา

ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

โทร. 0-4578-1703

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ

222 ม.6 ถ.เสลภูมิ-โพนทอง

ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

โทร. 0-4355-1098

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งเขาหลวง

115 ม.1

ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง

74 ม.6 ถ.โพนทอง-เสลภูมิ

ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร. 0-4357-1663

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ชัย

233 ม.2

ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

โทร. 0-4356-7042

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองพอก

35 ม.1

ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120

โทร. 0-4357-9075

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมยวดี

85 ม.6

ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

โทร. 0-4357-7012

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

414/4 ม.6

ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

โทร. 0-4386-1495

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอสามชัย

65 ม.8

ต.หนองช้าง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำม่วง

250 ม.9

ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

โทร. 0-4387-9079

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอนาคู

44470

ต.นาคู อ.อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยผึ้ง

5

ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.ชัยภูมิ 36240

โทร. 0-4386-9105

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนามน

164/1 ม.6

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

โทร. 0-4386-7029

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุฉินารายณ์

183 ม.15

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร. 0-4385-1490

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาวง

152 ถ.นาคู-กุฉินารายณ์

ต.กุดสิมคุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

โทร. 0-4385-9122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์

196/1 ม.13 ถ.สุขาภิบาล2

ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

โทร. 0-4566-1892

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีรัตนะ

148 ม.17

ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

โทร. 0-4567-7110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนคูณ

148 ม.17 ถ.โนนคูน-โบก

ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

โทร. 0-4565-9057

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนหาญ

390 ม.6

ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

โทร. 0-4567-9241

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพรบึง

72 ม.20

ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

โทร. 0-4567-5082

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม

251 ม.19 ถ.สถลมาร์ค

ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

โทร. 0-4536-1506

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งศรีอุดม

80 ม.1

ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

โทร. 0-4530-7138

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอนาเยีย

80/1 ม.10 ถ.สกลมาร์ค

ต.นาส่วง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร. 0-4542-1244

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน

14/1 ม.12

ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

โทร. 0-4537-1088

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาจะหลวย

120 ม.11 ถ.เถาว์ถวิล

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

โทร. 0-4537-9088

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอน้ำขุ่น

1 ม.9

ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุณฑริก

191 ม.2

ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

โทร. 0-4537-6088

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

46/2-3 ม.8

ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร. 0-4539-6054

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสำโรง

199 ม.8

ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

โทร. 0-4530-3032

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านห้วยขะยูง

32 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ

ต.ห้วยขะยูง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสว่างวีระวงศ์

79 ม.10

ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร

234 ม.1 ถ.สถิตย์นิมานกาล

ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

โทร. 0-4520-4601

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโขงเจียม

150 ม.1 ถ.ภู่กำชัย

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

โทร. 0-4535-1043

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิรินธร

152 ม.5 ถ.สถิตย์นิมานกาล

ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

โทร. 0-4536-6066

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

156 ม.1 ถ.ตระการพืชผล-เขมราฐ

ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

โทร. 0-4548-1197

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเมืองใหม่

46/1 ถ.ศรีมันตา

ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

โทร. 0-4539-9115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ไทร

ม.15 ถ.ศรีบุญเรือง

ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340

โทร. 0-4549-6077

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดข้าวปุ้น

213 ม.14

ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

โทร. 0-4548-4032

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขมราฐ

129 ถ.อรุณประเสริฐ

ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

โทร. 0-4549-1737

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

3 ม.2 ถ.มิตรภาพ

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4421-4333

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

2 ถ.มุขมนตรี

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4424-4499

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง

6 ถ.เทศบาล

ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

โทร. 0-4437-9008

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามสะแกแสง

149 ม.1

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

โทร. 0-4438-5042

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ

777 ม.13

ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

โทร. 0-4425-9679

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย

11 ม.10

ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โทร. 0-4438-1172

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระทองคำ

404/1 ม.1

ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220

โทร. 0-4433-7041

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

123 ม.10 ถ.นิเวศรัตน์

ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

โทร. 0-4485-4196

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเขว้า

977 ม.1

ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

โทร. 0-4489-1114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ

70/1 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว

ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

โทร. 0-4483-1681

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสวรรค์

477 ม.2

ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

โทร. 0-4488-9124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจัตุรัส

332 ม.5 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว

ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

โทร. 0-4485-1655

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวระเหว

996 ม.9

ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

โทร. 0-4489-7363

การไฟฟ้าอำเภอเนินสง่า

185 ม.14

ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง

444 ม.13 ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง

ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

โทร. 0-4487-2657

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภักดีชุมพล

21/2 ม.1

ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

โทร. 0-4482-8274

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์

138 ม.5 ถ.รุ่งเรืองศรี

ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

โทร. 0-4485-9584

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทพสถิต

492/1 ม.1

ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

โทร. 0-4485-5282

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

190 ม.8 ถ.บุรีรัมย์ - พุทไธสง

ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร. 0-4461-4467

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคูเมือง

151 ม.7 ถ.บุรีรัมย์-พุธไทสง

ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

โทร. 0-4469-9070

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง

23 ม.19 ถ.กระสัง-ประโคนชัย

ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

โทร. 0-4469-1717

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก

35 ม.9

ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

โทร. 0-4468-0635

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอแคนดง

128 ม.11

ต.แคนดง อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

125 ม.6

ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

โทร. 0-4462-3117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหงส์

67 ม.12

ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 0-4466-9019

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทไธสง

80 ม.12

ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

โทร. 0-4468-9031

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาโพธิ์

216 ม.14

ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230

โทร. 0-4462-9289

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

308 ม.1

ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120

โทร. 0-4465-0022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

448 ม.1 ถ.ปัทมานนท์

ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทร. 0-4451-8142

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำดวน

377 ม.3

ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220

โทร. 0-4454-1117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมพระ

131 ม.13

ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

โทร. 0-4458-1296

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสนม

27/2 ม.2

ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

โทร. 0-4458-9103

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิ

712/1 ม.10 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ

ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

โทร. 0-4456-1294

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสำโรงทาบ

380 ม.10

ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

โทร. 0-4456-9188

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม

451 ม.7

ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

โทร. 0-4459-1636

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพลบุรี

303/2 ม.15

ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

โทร. 0-4459-6085

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรี

125 ม.3 ถ.รัตนบุรี-ท่าตูม

ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

โทร. 0-4459-9277

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอโนนนารายณ์

22/1 ม.3

ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง

9 ถ.ศรีกัลยา

ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทร. 0-4463-1100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะคำ

ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

โทร. 0-4464-6101

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย

278 ม.3 ถ.ประโคนชัย-บุรีรัมย์

ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

โทร. 0-4467-1501

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลับพลาชัย

228 ม.7

ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250

โทร. 0-4460-8113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่

199 ม.5 ถ.หนองกี่

ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210

โทร. 0-4464-1754

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละหานทราย

130/2 ม.8

ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

โทร. 0-4465-6171

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนดินแดง

44198 ม.4

ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

โทร.

การไฟฟ้าอำเภอบ้านกรวด

117 ม.3

ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง

171 ถ.มิตรภาพ

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร. 0-4431-1289

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกลางดง

32-33 ม.7

ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร. 0-4436-1286

การไฟฟ้าคลองม่วง

333 ม.4

ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมูสี

153 ม.16

ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450

โทร. 0-4492-9920

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว

111 ถ.มิตรสัมพันธ์

ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

โทร. 0-4441-1949

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน

154 ม.11 ถ.มิตรสัมพันธ์

ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทร. 0-4441-9549

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด

185 ม.2 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ

ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทร. 0-4438-9100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอเทพารักษ์

อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยบง

92/2 ม.1

ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่

30 ถ.รถไฟ1

ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร. 0-4446-1683

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งสนามนาง

253 ม.1

ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440

โทร. 0-4433-9272

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอบัวลาย

564 ม.1

ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

โทร. 0-4445-9295

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย

34 ม.6

ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

โทร. 0-4447-9283

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนแดง

54 ม.3

ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360

โทร. 0-4447-5083

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง

33 ม.14

ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

โทร. 0-4445-9227

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเหลื่อม

82 ม.2

ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350

โทร. 0-4438-7083

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย

240 ม.1 ถ.ออมสิน

ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

โทร. 0-4449-1128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี

261 ม.8

ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

โทร. 0-4444-8235

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมาก

399 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม

ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง

122,122/6 ม.15

ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

โทร. 0-4444-7128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย

531 ม.14 ถ.พิมาย-ชุมพวง

ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

โทร. 0-4447-1444

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง

210 ม.1 ถ.พิมาย-ชุมพวง

ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

โทร. 0-4448-7658

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองยาง

186 ม.1

ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

336 ม.1

ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

โทร. 0-4486-1033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสาร

274 ม.2

ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

โทร. 0-4487-6690

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแท่น

238 ม.8

ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

โทร. 0-4488-7115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์

30 ม.4

ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

โทร. 0-4484-7369-70

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

36 ม.3 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม

ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

โทร. 0-4455-1291

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบเชิง

752 ม.17

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

โทร. 0-4455-9056

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอพนมดงรัก

ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

โทร. 0-4450-8125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังขะ

13 ม.7 ถ.บ้านโชคชัย

ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

โทร. 0-4457-1237

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด

504 ม.4

ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

โทร. 0-4457-9042

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอศรีณรงค์

221/4 ม.1

ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)

69 ม.1

ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4421-8309

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

231 ม.10

ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230

โทร. 0-4432-1395

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจักราช

1 ม.4 ถ.จักราช-สีสุก

ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

โทร. 0-4439-9178

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยแถลง

138 ม.1

ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

โทร. 0-4439-1103

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

3 ม.2 ถ.มิตรภาพ

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4446-5547

การไฟฟ้าอำเภอขามทะเลสอ

196 ม.4

ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย

17 ม.8

ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทร. 0-4428-4396

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว

243/2 ม.3

ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร. 0-4422-8301

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

46 ม.6 ถ.สายเอเชีย

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0-3524-1142

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

60 ม.5 ถ.โรจนะ

ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0-3524-1836

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง

142 ม.6 ถ.นครหลวง-ท่าเรือ

ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภาชี

327/4 ม.5

ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

โทร. 0-3531-1144

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน

19/2 ม.4

ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

โทร. 0-3538-1451

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาราช

75/1 ม.1

ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

โทร. 0-3538-9180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแพรก

146 ม.2

ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

โทร. 0-3538-6115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทัย

46/15 ม.13

ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทร. 0-3535-6381

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

59 ถ.อยุธยา-อ่างทอง

ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

โทร. 0-3561-3047

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชโย

16/8 ม.1

ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

โทร. 0-3569-9251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ

53/3 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ

ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้

101 ม.6

ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

โทร. 0-3569-7059

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าโมก

526/ค ม.3

ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ทอง

69 ม.7

ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทร. 0-3564-0259

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแสวงหา

90/1 ม.4

ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

โทร. 0-3569-5147

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

609 ถ.พหลโยธิน

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โทร. 0-3631-8097

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้

ม.3 ถ.สหมิตร

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

โทร. 0-3639-1015

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแซง

88 ม.7

ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

โทร. 0-3639-9003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

5 ถ.ปราจีนบ้านสร้าง

ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร. 0-3748-0460

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประจันตคาม

99 ม.9

ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

โทร. 0-3729-1703

การไฟฟ้าอำเภอบ้านสร้าง

226/15-18 ม.4

ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

โทร. 0-3727-1282

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก

138 ม.5

ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

โทร. 0-3731-5089

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพลี

83 ม.1

ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

โทร. 0-3739-9528

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนา

222 ม.2

ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

โทร. 0-3738-1667

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์

66 ม.3

ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 0-3739-1506

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี

64 ถ.ปทุมสัมพันธ์

ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-7959

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโคก

17899 ม.7

ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

โทร. 0-2593-2325

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ

43/4 ถ.บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า

ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

โทร. 0-3723-1003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาพระยา

905 ม.1 ถ.ธนะวิธี

ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180

โทร. 0-3726-9124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสูง

34 ม.8

ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27180

โทร. 0-3744-1130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร

394 ม.3 ถ.สุวรรณศร

ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหาด

127 ม.13

ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260

โทร. 0-3744-5073

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

60 ม.6 ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0-2516-8657

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

75 ม.5

ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทร. 0-3520-2010

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางบาล

38/4 ม.1

ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

โทร. 0-3530-7936

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางซ้าย

59/8 ม.1

ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270

โทร. 0-3528-2388

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่

77 ม.1 ถ.ผักไห่-บางบาล

ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดบัวหลวง

65/9 ม.3

ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

โทร. 0-3537-9510

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางไทร

ม.9

ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 0-3574-1251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท

177 ม.8 ถ.พหลโยธิน

ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทร. 0-3626-6750

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองโดน

125 ม.4

ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190

โทร. 0-3639-7244

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ

35 ถ.เทศบาล4

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

โทร. 0-3522-2086

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมอ

133 ม.3

ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

โทร. 0-3620-1400

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนพุด

141 ม.2

ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

โทร. 0-3639-5101

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี

28/3 ม.13 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา

ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

โทร. 0-3728-1986

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลวังตะเคียน

82/3 ม.18

ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 0-3757-6557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี

67/401-402 ม.1

ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25220

โทร. 0-3745-5451

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก

ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 0-2990-9146-9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเสือ

3 ม.5

ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

โทร. 0-2549-1108

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน

144 ถ.อุดมสรยุทธ์

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร. 0-3574-7891

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

104/9 ม.8

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทร. 0-3626-2122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก

130 ม.10

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทร. 0-3634-2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังม่วง

514 ม.5

ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

โทร. 0-3673-0163

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลซับสนุ่น

99 ม.1

ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

โทร. 0-3690-2153

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

6 ถ.สุวรรณศร

ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทร. 0-3724-1063

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ์

491,491/1 ม.6

ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเย็น

266 ม.9 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี

ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

โทร. 0-3725-2088

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสมบูรณ์

1017 ม.1

ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี2

56/12-14 ม.5

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 0-2963-6393-9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย

118 ม.5 ถ.โรจนะ

ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 0-3527-1230

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา

17 ม.4 ถ.ลำลูกกา-ธัญบุรี

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 0-2193-1901-3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

37/11 ม.5

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0-2598-7489-90

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

49 ม.7

ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค

69 ม.11

ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทร. 0-3638-0545

การไฟฟ้าอำเภอวิหารแดง

436 ม.1 ถ.สุวรรณศร

ต.วิหารแดง ต.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

โทร. 0-3637-7494

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

145 ม.9

ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร. 0-3727-9558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหสถ

246,246/1 ม.3

ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190

โทร. 0-3727-6126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลท่าตูม

93/3 ม.3

ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร. 0-3757-3432

การไฟฟ้าประตูน้ำพระอินทร์

190 ม.4

ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

โทร. 0-3570-0168

การไฟฟ้าบ้านหินกอง

100 ม.2 ถ.สุวรรณศร

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทร. 0-3638-9408

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

47/1 ม.3

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 0-3845-5086

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

116/105 หมู่ 2

ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร. 0-3805-4701-2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

143 ม.2 ถ.สุขุมวิท

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร. 0-3861-7386

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ

53/1 ม.3

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

โทร. 0-3865-1759

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะเสม็ด

51/3 ม.4

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

โทร. 0-3864-4349

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

1166 ถ.ท่าแฉลบ

ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โทร. 0-3932-2107

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมะขาม

59 ม.6

ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

โทร. 0-3938-9243

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเขาคิชฌกูฎ

44417 ม.2

ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

โทร. 0-3930-9154

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าใหม่

17/1 ถ.เทศบาลสาย7

ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

โทร. 0-3943-3508

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเตาหม้อ

41 ม.2

ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

โทร. 0-3941-7216

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขลุง

21 ม.3 ถ.สุขุมวิท

ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

โทร. 0-3936-6272

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบ่อเวฬุ

16/2 ม.2

ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม

159 หมู่ 8

ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหนองคล้า

168 ม.3

ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

โทร. 0-3939-5496

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งหางแมว

555 ม.2

ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

โทร. 0-3930-8066

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมสิงห์

89 ม.5

ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

โทร. 0-3944-4376

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

199 ม.5 ถ.สุขุมวิท

ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

โทร. 0-3952-2830

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมงอบ

19/11 ม.1

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

โทร. 0-3959-7263

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอเกาะกูด

1

ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000

โทร. 0-3952-5756

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะหมาก

34/7-9 ม.1

ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000

โทร. 0-3952-1932

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง

115/32-33 ม.9

ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

โทร. 0-3959-9929

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อไร่

100 ม.3

ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

โทร. 0-3959-1251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะช้าง

54/8 ม.2

ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

โทร. 0-3958-6067

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองใหญ่

416 ม.2

ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

โทร. 0-3958-1509

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

80 ม.1

ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0-3813-0213-5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเทพราช

104/24 ม.6

ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0-3859-5505

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโพธิ์

42 ม.1

ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0-3885-0589

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

59/4 ม.2

ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

โทร. 0-3858-1959

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอนฉิมพลี

18/119 ม.18

ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

โทร. 0-3858-5120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคล้า

21 ถ.บางคล้า-แปลงยาว

ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

โทร. 0-3854-1155

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองเขื่อน

78 ม.6

ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3850-9079

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านคลองเจ้า

37/31-32 ม.11

ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3859-2733

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแปลงยาว

59 ม.4

ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทร. 0-3858-9007

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

100 ม.2

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 0-3822-2048

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเกาะล้าน

108/12 ม.7

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 0-3843-4168

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

65 ถ.สุขุมวิท

ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 0-3831-3904

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสีชัง

28 ม.2

ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

โทร. 0-3821-6190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม

177 ม.1

ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร. 0-3846-2209

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์

99/99 ม.9

ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

โทร. 0-3820-9956

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อทอง

25 ม.1 ซ.เทศบาล 7 ถ.สายหนองเสม็ด-บ่อทอง

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

โทร. 0-3821-1341

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง

44542 ม.12

ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทร. 0-3867-1780

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกร่ำ

122/8 ม.1

ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทร. 0-3865-7639

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังจันทร์

255/9 ม.1

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

โทร. 0-3866-6444

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาชะเมา

120/10 ม.2

ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110

โทร. 0-3896-9228

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง

38/25 ม.19

ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร. 0-3853-2982

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

5 ถ.บางแสนสาย2

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทร. 0-3838-5148

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

190 ม.5

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

โทร. 0-3844-5013

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่

329/11-12 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

โทร. 0-3821-9202

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง

135/6 ม.5

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทร. 0-3860-3959

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

20 ถ.ไอ-หนึ่ง

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

โทร. 0-3868-3372

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา

333/8 ม.6

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทร. 0-3863-6107

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม

1616 ม.1

ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

โทร. 0-3855-4122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราชสาส์น

148 ม.2

ต.บางคา อ.ราชสาสน์ จ.ฉะเชิงเทรา 24120

โทร. 0-3859-1020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสนามชัยเขต

44221 ม.4

ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

โทร. 0-3859-7780

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะเกียบ

482/1 ม.4

ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

โทร. 0-3850-8024

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

152 ม.1

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทร. 0-3865-9574

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

166 ม.4

ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

โทร. 0-3886-9519

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

61/22 ม.1

ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 0-3811-1855

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

285/2 ม.7

ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 0-3835-0827

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง

47/1 ม.10

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร. 0-3845-1732

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

603/3,603/4 ม.1

ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

โทร. 0-3938-1507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโป่งน้ำร้อน

365/1 ม.1

ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

โทร. 0-3938-7119

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง

93/35-37 ม.10

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

44440 ม.1

ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 0-3433-9140

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

242/15 ถ.25มกรา

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทร. 0-3424-3053

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนตูม

230 ม.4

ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

โทร. 0-3438-1128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

188 ม.1

ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. 0-3540-8824

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปลาม้า

111/1 ม.5

ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

โทร. 0-3558-7370

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลมะขามล้ม

102/1 ม.4

ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

โทร. 0-3541-6468

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนเจดีย์

1440 ม.5 ถ.ศรีประจันต์-ดอนเจดีย์

ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

โทร. 0-3559-1204

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีประจันต์

252/1 ม.2

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร. 0-3558-1201

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามชุก

721/11 ม.2 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท

ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

โทร. 0-3557-1388

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

343 ถ.อู่ทอง

ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 0-3451-5877

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าม่วง

2 ม.7

ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทร. 0-3461-1099

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านตลาดสำรอง

78 ม.3

ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทร. 0-3465-8184

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมทวน

393 ม.8 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง

ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทร. 0-3457-9221

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยกระเจา

231/5 ม.3

ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71140

โทร. 0-3465-0132

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทรโยค

353 ม.9

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทร. 0-3451-0862

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองผาภูมิ

160/6 ม.1

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

โทร. 0-3459-9818

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังขละบุรี

30/3 ม.3

ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

โทร. 0-3459-5118

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านมะขามเตี้ย

460 ม.1

ต.ด่านมะขามเติ้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

โทร. 0-3464-2275

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลลาดหญ้า

374 ม.1

ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190

โทร. 0-3458-9251

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสวัสดิ์

118 ม.5

ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

โทร. 0-3459-7175

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลท่ากระดาน

ม.2

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

โทร. 0-3453-2085

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

1062 ถ.วิเชียรโชฎก

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3482-0926-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลบางน้ำจืด

72/2-3 ม.2 ถ.เอกชัย

ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

33/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม

ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. 0-3431-1756

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

22/71 ม.4 ถ.แสงชูโต

ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 0-3220-1294

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลหนองปลาหมอ

83 ม.3

ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 0-3237-2723

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกรับใหญ่

133/8 ม.9

ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 0-3229-1239

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง

638 ม.1 ถ.มาลัยแมน

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

โทร. 0-3555-3034

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลสวนแตง

619 ม.4 ถ.มาลัยแมน

ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. 0-3559-9507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสองพี่น้อง

22 ซ.1 ถ.ศรีสำราญ2

ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 0-3553-1072

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลทุ่งคอก

555 ม.3

ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 0-3546-2969

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน

274/17 ถ.สุคนธวิท

ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 0-3447-1904

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

72/106 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย5

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120

โทร. 0-2420-0807

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน

236 ม.1

ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร. 0-3428-2297

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

9 ม.1

ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 0-3433-3462

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

160 ม.1

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 0-2482-1484

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย

144/12 ม.1

ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

โทร. 0-3462-8132

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองปรือ

400/1 ม.1

ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

โทร. 0-3464-5027

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลาขวัญ

105 ม.6

ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

โทร. 0-3457-6118

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช

66/2 ม.3

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โทร. 0-3550-8568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง

44215 ม.5

ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

โทร. 0-3559-5390

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าไซ

9 ม.8

ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

โทร. 0-3557-7114

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

44197 ม.6

ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

โทร. 0-3423-4903

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบางหลวง

37500 ม.6

ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190

โทร. 0-3424-8190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา

48 ม.2 ถ.ท่ามะกา-หนองตากยา

ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

โทร. 0-3454-1065

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าเรือ

85/1 ม.3 ถ.แสงชูโต

ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130

โทร. 0-3464-7419

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)

44440 ม.1

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทร. 0-3448-1323

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลองตัน

ม.1

ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทร. 0-3458-3688

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลกาหลง

52/15 ม.2

ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลโคกขาม

49/1 ม.7

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3487-1016

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

86 ม.5 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ

ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 0-3259-8538

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

360 ม.4 ถ.ราชดำเนิน

ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 0-3241-1372-9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแหลม

286 ม.9 ถ.บ้านแหลม-เพชรบุรี

ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

โทร. 0-3248-1099

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบางตะบูน

28 ม.4

ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

โทร. 0-3258-1046

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง

259 ม.1

ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

โทร. 0-3246-1502

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งกระจาน

333 ม.1

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

โทร. 0-3245-9348

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลท่าไม้รวก

187/15 ม.6

ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

โทร. 0-3245-8187

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านลาด

42/29 ม.6

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

โทร. 0-3249-1300

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย

135 ม.4 ถ.เพชรเกษม

ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทร. 0-3256-1255

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ม.4

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

โทร. 0-3249-4159

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

86 ม.8 ถ.เพชรเกษม

ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

โทร. 0-3232-2349

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากท่อ

190 ม.8

ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

โทร. 0-3235-8333

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดเพลง

66/9 ม.7

ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170

โทร. 0-3239-9333

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

94 ม.1 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม

ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

โทร. 0-3471-4123

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออัมพวา

63/1 ถ.ริมแม่น้ำแม่กลอง

ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

โทร. 0-3475-1379

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที

43 ม.4

ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

โทร. 0-3476-1733

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

40 ถ.ดอนเหียง

ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0-3260-2464

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อย

299 ม.4 ถ.เทศบาลซอย4

ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

โทร. 0-3255-4435

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทับสะแก

69 ม.6

ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทร. 0-3267-2839

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุยบุรี

31 ม.10

ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

66 ม.2 ถ.เพชรเกษม

ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

โทร. 0-7753-4122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระบุรี

37/2 ม.4

ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

โทร. 0-7784-6183

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ำชุมพร

339/44 ม.8

ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120

โทร. 0-7752-1093

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

6/202 ม.1

ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

โทร. 0-7781-2946

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพะโต๊ะ

ม.8

ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86110

โทร. 0-7753-9079

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะเปอร์

201 ม.1

ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120

โทร. 0-7789-7129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละอุ่น

ม.4

ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130

โทร. 0-7784-7198

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุขสำราญ

39331 ม.4

ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

44234 ถ.เพชรเกษม

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร. 0-3251-3162

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลหนองพลับ

184 ม.2

ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร. 0-3257-1025

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

213 ม.1 ถ.เพชรเกษม

ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทร. 0-3265-1834

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามร้อยยอด

226 ม.6 ถ.เพชรเกษม

ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทร. 0-3268-8193

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลปากน้ำปราณ

583/31 ม.2 ถ.ปราณบุรี-ปากน้ำ

ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

โทร. 0-3263-1497

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม

190 ถ.เลิศพาณิชย์

ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทร. 0-3223-2099

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแก้ว

56 ม.6

ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทร. 0-3235-9817

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดำเนินสะดวก

289 ม.9 ถ.สุขาภิบาล1

ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

โทร. 0-3224-5056

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดอนไผ่

200 ม.5

ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210

โทร. 0-3224-8006

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแพ

66/4 ม.7

ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

โทร. 0-3238-1252

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ

48

ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทร. 0-3247-2053

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

148 ม.6

ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทร. 0-3269-2422

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานน้อย

44504 ม.4

ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทร. 0-3269-9333

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง

128 ม.2

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร. 0-3226-1878

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลด่านทับตะโก

161 ม.1

ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร. 0-3226-5399

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านคา

281/1 ม.1

ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง

174 ม.5

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

โทร. 0-3236-4414

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน

20 ถ.ประชาราษฎร์

ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 0-7754-4582

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลปากน้ำหลังสวน

ม.3

ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 0-7755-1156

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละแม

118 ม.9

ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

โทร. 0-7755-9126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งตะโก

24/9 ม.6

ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

โทร. 0-7753-6297

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวี

44349 ม.3 ถ.ทางหลวงหมายเลข41

ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

โทร. 0-7753-1350

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ

1 ม.12

ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

โทร. 0-7759-9807

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะทิว

19/1 ม.3

ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

โทร. 0-7759-1250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอนยาง

89 ม.13

ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

โทร. 0-7765-6360

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

167 ม.3 ถ.สายเอเชีย

ต.นาสาร อ.กิ่งอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 0-7781-1259

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช

80 ม.1 ถ.พัฒนาการคูขวาง

ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 0-7534-6955

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลานสกา

246/6-7 ม.1 ถ.กระโรม

ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

โทร. 0-7539-1011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมคีรี

50/1 ม.2

ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

โทร. 0-7539-6022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพรหม

1/77-1/78 ม.1

ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

44472 ม.5

ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290

โทร. 0-7534-6955

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์

12 ม.5 ถ.เพชรเกษม

ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

โทร. 0-7533-6479

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุฬาภรณ์

142/1 ม.5

ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

โทร. 0-7530-8344

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด

169 ม.8 ถ.ชะอวด-บ้านทุ่งโป๊ะ

ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

โทร. 0-7538-1110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

147 ถ.ดอนนก

ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร. 0-7727-2100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาเดิม

301/22 ม.2

ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

โทร. 0-7735-9317

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร

108 ถ.เหมืองทวด

ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

โทร. 0-7734-1007

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

240 ม.5 ถ.เพชรเกษม

ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

โทร. 0-7558-1182

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิเกา

193 ม.1 ถ.สิเกา-ปากเมง

ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทร. 0-7529-1121

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาโยง

261 ถ.เพชรเกษม

ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

โทร. 0-7529-9636

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันตัง

167 ม.2

ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

โทร. 0-7525-1220

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะลิบง

ม.4 ซ.บ้านดูปูเต๊ะ

ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

โทร. 0-7520-7731

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเกาะมุกด์

ม.2

ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

โทร. 0-7523-8022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอย่านตาขาว

199 ม.1

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

โทร. 0-7528-1133

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะสุกร

164 ม.4

ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

โทร. 0-7520-7701

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดสำราญ

44440 ม.9

ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120

โทร. 0-7528-1133

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะเหลียน

1 ม.8

ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

โทร. 0-7528-9507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

6 ซ.10(สุคนธ์) ถ.มหาราช

ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทร. 0-7561-1990

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเกาะพีพี

291 ม.7

ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทร. 0-7581-9150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลอ่าวนาง

133 5

ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทร. 0-7561-1990

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก

125 ม.1 ถ.เพชรเกษม

ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

โทร. 0-7566-6920

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลายพระยา

96 ม.5 ถ.อ่าวลึก-พระแสง

ต.ปลายพระเยา อ.ปลายพระเยา จ.กระบี่ 81160

โทร. 0-7568-7123

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม

99/1-2 ม.3

ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

โทร. 0-7570-2719

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำทับ

242 ม.10

ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120

โทร. 0-7570-2130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะลันตา

486,486/1-3 ม.3

ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

โทร. 0-7568-4842

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง

278 ม.9

ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

โทร. 0-7569-1738

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาพนม

3 ม.5 ถ.ราชประชานุเคราะห์

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

โทร. 0-7568-9250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

76/1 ม.3

ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

โทร. 0-7641-1872

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับปุด

70/4 ม.1

ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทร. 0-7644-2033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท้ายเหมือง

99/13 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ(ฝั่งขวา)

ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

โทร. 0-7657-1507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วทุ่ง

70/8-9 ม.1

ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

โทร. 0-7658-1758

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

185/17-21,185/40-41 ถ.พังงา

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7621-9994

การไฟฟ้าตำบลฉลอง

1/113 ม.5

ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง

17 ม.4 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด

ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร. 0-7541-2914

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาบอน

234/2-3 ม.2 ถ.นาบอน-นาโพธิ์

ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

โทร. 0-7549-1256

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางขัน

69 ม.15 ถ.บ่อล้อ-ลำทับ

ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

โทร. 0-7545-0517

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฉวาง

266 ม.6 ถ.บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช

ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150

โทร. 0-7533-4248

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิปูน

365 ม.7

ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270

โทร. 0-7537-2126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอช้างกลาง

42/7-8 ม.3

ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

โทร. 0-7548-6747

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่

756 ม.2

ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

โทร. 0-7548-9216

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถ้ำพรรณรา

329 ม.2

ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260

โทร. 0-7530-6244

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย

37/1 ม.1

ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

โทร. 0-7723-4127

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะเต่า

ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

โทร. 0-7745-6282

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะพะงัน

101/3 ม.1

ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

โทร. 0-7737-7113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

51/4 ม.4

ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทร. 0-7731-1473

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเคียนซา

47/4 ม.1 ถ.จุรีรัตน์

ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260

โทร. 0-7738-7126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าฉาง

82/3 ม.6 ถ.ไชยา-พุนพิน

ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

โทร. 0-7738-9122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยา

30/3 ม.1 ถ.สุราษฎร์ธานี-ไชยา

ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

โทร. 0-7722-8660

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน

12693 ม.3

ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

โทร. 0-7727-0985

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนม

31/1 ม.1 ถ.สุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า

ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

โทร. 0-7739-7377

การไฟฟ้าอำเภอท่าชนะ

39208 3

ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรีรัฐนิคม

281 ม.7

ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

โทร. 0-7739-1126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิภาวดี

225 ม.4

ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง

185/8 ถ.พานิชสัมพันธ์

ต.ปากพนังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

โทร. 0-7533-3810

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียรใหญ่

429/2-3 ม.7

ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

โทร. 0-7536-2260

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวไทร

221 ม.4

ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

โทร. 0-7538-9499

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

44559 ม.5

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 0-7631-1716

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะยาว

43/14 ม.1 ถ.กาลัญกุล

ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160

โทร. 0-7659-7124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

23/19 ม.1 ถ.เพชรเกษม

ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

โทร. 0-7644-1109

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะปง

52/3 ม.1

ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170

โทร. 0-7649-9128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคุระบุรี

117 ม.1

ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

โทร. 0-7649-1200

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเขาหลัก

13/30,13/37 ม.6

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

187 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี

ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

โทร. 0-7634-6229

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์

77/11 ม.3

ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

โทร. 0-7737-9021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนสัก

15 ม.5

ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

โทร. 0-7737-1393

การไฟฟ้าอำเภอเวียงสระ

635 ม.4 ถ.บ้านส้อง-นาสาร

ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

โทร.

การไฟฟ้าอำเภอชัยบุรี

161/17 ม.1

ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350

โทร.

การไฟฟ้าอำเภอพระแสง

16/10 ม.1

ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210

โทร. 0-7736-9063

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา

5 ม.13

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร. 0-7552-1180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนบพิตำ

333 ม.1

ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร. 0-7530-7180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล

111 ม.10 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี

ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

โทร. 0-7577-1668

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขนอม

68 ม.12

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทร. 0-7552-8504

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด

110 ม.6

ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

โทร. 0-7527-1925

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังวิเศษ

252 ม.4

ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

โทร. 0-7529-6124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัษฎา

21 1 ถ.เพชรเกษม

ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

59/27 ม.1 ถ.ยะลา-ปัตตานี

ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

โทร. 0-7326-2700

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา

556 ถ.สาย 15

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทร. 0-7327-4882

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยะหา

39/9 ม.3

ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

โทร. 0-7329-1223

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบัง

210 ม.1

ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120

โทร. 0-7325-8099

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกรงปินัง

44384 ม.7

ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา

49/1 ม.3 ถ.สุขยางค์

ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

โทร. 0-7328-9150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธารโต

102/1 ม.1

ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150

โทร. 0-7329-7084

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรามัน

177/2 ม.1ถ.เพชรเ ถ.เมืองรามัน

ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

โทร. 0-7329-5581

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

230 ม.8

ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

โทร. 0-7353-2310

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาเจาะ

61/2 ถ.วิเศษวังษา

ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

โทร. 0-7359-9125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยี่งอ

44/1 ม.7

ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

โทร. 0-7359-1124

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ

107 ถ.ระแงะมรรคา

ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

โทร. 0-7367-2239

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะแนะ

223/1 ม.1

ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220

โทร. 0-7358-9126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเจาะไอร้อง

25 ม.1

ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

โทร. 0-7354-4128

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรือเสาะ

183/3 ม.10 ถ.รือเสาะสนองกิจ

ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

โทร. 0-7357-1592

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสาคร

76/15 ม.1

ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

โทร. 0-7356-1119

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากใบ

29/14 ม.4

ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

โทร. 0-7358-2086

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

188/9 ม.6 ถ.โรงเหล้าสาย ข

ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

โทร. 0-7346-0112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยะหริ่ง

15766 ม.2

ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

โทร. 0-7349-1125

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยะรัง

212/2-3 ม.3

ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

โทร. 0-7343-9223

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์

189/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม

ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทร. 0-7331-5547

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาน

142 ม.4

ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180

โทร. 0-7335-6250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองจิก

44197 ม.2

ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

โทร. 0-7343-7328

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

439/41 ม.2

ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทร. 0-7433-0133

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนคร

13/3 ม.8

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

โทร. 0-7433-1330

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล

104/6 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ

ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

โทร. 0-7472-2418

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแพ

อาคารราชพัสดุ ม.2

ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

โทร. 0-7478-7105

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู

323 ม.1

ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร. 0-7477-5270

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งหว้า

262 ม.3

ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

โทร. 0-7478-9126

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง

253 ม.1

ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

โทร. 0-7479-7194

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมะนัง

250 ม.10

ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง

135 ม.1 ถ.เพชรเกษม

ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

โทร. 0-7462-0325

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาชัยสน

212 ม.5

ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

โทร. 0-7469-1451

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกงหรา

209 ม.8

ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180

โทร. 0-7468-7127

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด

554 ม.6 ถ.แม่ขรี-โหล๊ะจังกระ

ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

โทร. 0-7469-5774

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแก้ว

794 ม.1

ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

โทร. 0-7469-7186

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าบอน

205 ม.10

ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

โทร. 0-7462-5410

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน

188 ม.5 ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย

ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

โทร. 0-7468-2323

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบรรพต

155 ม.11

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190

โทร. 0-7468-9330

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าพะยอม

482 ม.1

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

โทร. 0-7462-4249

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน

367/2 ม.1 ถ.สุขาภิบาล4

ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

โทร. 0-7469-9392

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

1518 ถ.เพชรเกษม

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 0-7480-6124 ถึง 5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางกล่ำ

122 ม.1

ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

โทร. 0-7432-8044

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตภูมิ

436 ม.3 ถ.ยนตรการกำธร

ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

โทร. 0-7438-8012

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนเนียง

130/3 ม.7

ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

โทร. 0-7438-6600

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหม่อม

47-50 ม.1 ถนนสายเอเชีย43

ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

โทร. 0-7438-3230

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก

831 ถ.ประชาวิวัฒน์

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

โทร. 0-7363-0612

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงปาดี

393 ถ.จารเสถียร

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

โทร. 0-7365-1398

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแว้ง

280/28-29 ม.6

ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

โทร. 0-7365-9200

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุคิริน

93/1 ม.6

ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

โทร. 0-7365-6039

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง

1 ถ.สโมสร

ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

โทร. 0-7323-2036

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี

99 ม.1

ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

โทร. 0-7341-1408

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดง

70/1 ม.1

ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140

โทร. 0-7347-1529

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไม้แก่น

99 ม.4

ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220

โทร. 0-7348-1022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะพ้อ

56/5 ม.2

ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230

โทร. 0-7349-4009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมายอ

158/2 ม.5

ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190

โทร. 0-7348-5100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะนาเระ

44233 ม.3

ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

โทร. 0-7349-9151

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

93 ถ.มหาดไทย1

ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

โทร. 0-7439-2380

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระแสสินธุ์

55/6-8 ม.3

ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270

โทร. 0-7439-9291

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ

44410 ม.7

ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

โทร. 0-7439-7332

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา

154/8 ถ.ปาดังเบซาร์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

โทร. 0-7452-3200

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลปาดังเบซาร์

13 ถ.ผลอุทิศ

ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

โทร. 0-7452-1059

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านนอก

147/20,22 ม.7 ซ.ไทย-จังโหลน 32

ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

โทร. 0-7452-3200

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลา

300/25 ม.5

ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

โทร. 0-7424-1329

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหอยโข่ง

19/25-26 ม.1

ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

โทร.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

ม.1

ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

โทร. 0-7420-6473

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาทวี

118 ม.2 ถ.เพชรเกษม

ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

โทร. 0-7437-1488

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะบ้าย้อย

342 ม.3

ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

โทร. 0-7437-7234

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทพา

637 ซ.พัฒนาชุมชน 2 ถ.พัฒนาชุมชน

ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โทร. 0-7437-6131

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

200 ถ.งามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2589-0100