หนังสือยืนยันการเข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement หรือ MOA) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือยืนยันการเข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA Click

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน 2566

เบอร์โทร 02-5909536, 02-5909539
Email : nathporn.sue@pea.co.th
แผนกพัฒนากระบวนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ผพน.) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)