บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

บริการของเรา

ให้บริการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) หรือตรวจวัดทั่วไปเพื่อดูแนวโน้มของปัญหาภายในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE1159 และประเมินผลตาม EN50160 โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) ที่ตู้เมนสวิตช์บอร์ดของลูกค้าเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ไม่ต้องดับไฟฟ้า

ใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง

ติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ