สัญญาการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

 1. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.55 – 2553
 2. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.56 – 2553
 3. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.77 – 2553
 4. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.54 – 2554
 5. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.65 – 2554
 6. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.79 – 2557
 7. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.81 -2557
 8. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.104 – 2557
 9. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.2 – 2558
 10. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.2 – 2559
 11. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.3 – 2559
 12. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.26 -2561
 13. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.4 – 2564
 14. สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บ.8 – 2564