แก้ไขและบำรุงรักษาระบบแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (Hotline)

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการ ปลด/เชื่อม สายไฟ สับเปลี่ยนลูกถ้วย และฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22-33 kV และ 115 kV โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า ลูกค้าจึงไม่เสียเวลาในการหยุดเครื่องจักรหรือหยุดไลน์การผลิต เพิ่มความปลอดภัยและมั่นคงในการใช้ระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ