ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟได้อย่างเต็มพิกัด ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น โดยมีรายการตรวจสอบทั้งหมด 12 รายการ

 • วัดโหลด
 • ทดสอบค่าความต้านทานหลักดิน
 • ทดสอบฉนวนขดลวด
 • ทดสอบฉนวนน้ำมัน
 • ตรวจสอบประเก็น
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
 • ทำความสะอาดขั้วบุชชิ่ง
 • ตรวจสอบฟิวส์แรงสูง
 • ตรวจสอบ Silica Gel (สารดูดความชื้น)
 • ตรวจสอบ Tap (จุดปรับเปลี่ยนแรงดัน)
 • ตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า
 • ตรวจสอบขนาดฟิวส์แรงสูงให้เหมาะสมกับขนาดหม้อแปลง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ